برگ زرینی دیگر برای پیشگامان

جناب آقای مهندس علیرضا تیموری (مدیر عامل شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان) در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران انتخاب گردیدند.

(شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴) مجمع عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران در حالی برگزار می شد که مهمترین دستور جلسه، انتخاب هیئت مدیره دوم بود. پس از قرائت گزارش هیئت مدیره، تصویب گزارش مالی توسط بازرس و تصویب ترازنامه و حق عضویت و انتخاب روزنامه، همه اعضا خود را برای انتخاب هیئت مدیره آماده کردند. کاندیداها به نوبت به معرفی خود پرداختند، سعید ترکمان، علی رضا تیموری، بیژن امینی، هوشنگ پارسا، محمد تقی غیاثی، بیوک آقا صحاف امین، آرین قصری، علی قاسمی، سعید صبوری، محسن صفایی، عباسعلی متوسلیان، حامد شهمیرزادی، علی لشگری، هرویک یاریجانیان و حیدر داوری به ترتیب خود را معرفی کردند. یاریجانیان با اعلام انصراف خود از اعضا درخواست کرد آرای او را به نفع آرین قصری به صندوق بریزند. سپس محمد رضا شاکری، کاظم ظهیری و محمد علیپور فروغ اصل خود را برای بازرس انجمن کاندید کردند. با اخذ رأی از همه دارندگان برگه رأی حاضر در جلسه (۱۱۱ رأی) نتایج زیر حاصل شد: کاندیداهای معرفی شده از سوی انجمن ها: متوسلیان ۹۵ رأی ترکمان ۸۲ رأی لشگری ۸۱ رأی صحاف امین ۷۶ رأی صفایی ۷۵ رأی صبوری ۷۴ رأی غیاثی ۳۵ رأی/ علی البدل پارسا ۲۳ رأی شهمیرزادی ۲۱ رأی — بنگاه ها رأی قصری ۹۳ رأی قاسمی ۷۵ رأی تیموری ۴۸ رأی امینی ۴۶ رأی/ علی البدل داوری ۲ رأی __ بازرس ظهیری ۷۱ رأی شاکری ۲۶رأی/ علی البدل علیپور ۱۲ رأی به این ترتیب هیئت مدیره دوم انجمن متشکل است از آقایان متوسلیان، ترکمان، لشگری، صحاف امین، صفایی، صبوری و آقای غیاثی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره از سوی انجمن ها. از بخش بنگاه ها، آقایان قصری، قاسمی و تیموری به عنوان عضو اصلی و بیژن امینی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. برای پست بازرس هم کاظم ظهیری به عنوان بازرس اصلی و محمد رضا شاکری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.
Print Friendly