برگ زرینی دیگر برای پیشگامان :دریافت پروانه استاندارد تشویقی برای محصولات تولیدی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

estandard-pishgaman.1شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ موفق به دریافت پروانه استاندارد تشویقی برای محصولات تولیدی خود از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردید

Print Friendly