قیمتهای روز مواد اولیه پلاستیک

 LLD209امیر کبیر ۴۵,۰۰۰ ریال
 فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۳,۴۰۰ ریال
 فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۴۴,۴۰۰ ریال
 بادی ۰۰۳۵ ۴۲,۴۰۰ ریال
 ۲۴۲۰H امیر کبیر ۴۲,۵۰۰ ریال
 تزریقی ۵۲۵۱۸ ۴۰,۸۰۰ ریال
 F7000مهر ۴۲,۲۰۰ ریال
 پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف) ۴۶,۱۰۰ ریال
 بادی BL3 باختر ۴۱,۴۰۰ ریال
 بادی X5مارون ۴۳,۵۰۰ ریال
 ۲۱۰۲ ۴۲,۳۰۰ ریال
 ۲۱۰۰ ۴۳,۳۰۰ ریال
 ۳۸۴۰ تبریز ۴۱,۷۰۰ ریال
 PET 821تندگویان ۴۴,۳۰۰ ریال
 PP C30S ۴۲,۶۰۰ ریال
 PP Z30S ۴۱,۶۰۰ ریال
 LF0190 ۴۲,۳۰۰ ریال
 PP 548-R ۵۱,۶۰۰ ریال
  PVC S65 غدیر جامبو (کف) ۲۸,۱۰۰ ریال
 PVC S65 بندر(کف) ۲۸,۰۰۰ ریال
 کریستال ۱۵۴۰تبریز ۵۱,۳۰۰ ریال
 هایم پک ۷۲۴۰تبریز ۵۳,۴۰۰ ریال
 ABS تبریز ۶۲,۸۰۰ ریال
 تایتا ۳۲۱ (برج ۳) ۶۵,۵۰۰ ریال
 ZKF 01 (برج ۹) ۵۵,۵۰۰ ریال
 ZKF 02 (برج۹) ۵۶,۵۰۰ ریال
 اف ام اس (برج۸) ۵۷,۵۰۰ ریال
 اف اس ای(برج۸) ۵۷,۵۰۰ ریال
 شینهو ۲۰۰۰(بار جدید) ۶۷,۰۰۰ ریال

منبع:http://persianplastic.com/

Print Friendly