قیمتهای روز مواد اولیه پلاستیک

 

 LLD209امیر کبیر: ۴۶,۱۰۰ ریال
 فیلم ۰۲۰ بندر امام: ۵۰,۲۰۰ ریال
 فیلم ۰۰۷۵ بندر امام: ۵۰,۲۰۰ ریال
 بادی ۰۰۳۵: ۵۹,۰۰۰ ریال
 ۲۴۲۰H امیر کبیر: ۴۶,۲۰۰ ریال
 تزریقی ۵۲۵۱۸: ۴۷,۵۰۰ ریال
 I3: ۶۰,۰۰۰ ریال
 F7000مهر: ۵۳,۷۰۰ ریال
 پلی اتیلن پایپ X3اراک یا امیرکبیر(کف): ۴۸,۰۰۰ ریال
 بادی BL3مارون : ۵۱,۲۰۰ ریال
 بادی X5مارون: ۴۵,۷۰۰ ریال
 ۲۱۰۲: ۴۶,۵۰۰ ریال
 ۲۱۰۰: ۴۶,۵۰۰ ریال
 ۳۸۴۰ تبریز: ۵۰,۵۰۰ ریال
 PET 821تندگویان: ۳۷,۰۰۰ ریال
 PP C30S: ۳۵,۶۰۰ ریال
 PP Z30S: ۳۵,۷۰۰ ریال
 LF0190: ۵۰,۰۰۰ ریال
 PP 548-R: ۴۰,۵۰۰ ریال
  PVC S65 غدیر(کف): ۲۹,۵۰۰ ریال
 PVC S65 اروند(کف): ۲۹,۲۰۰ ریال
 کریستال ۱۵۴۰تبریز: ۴۵,۲۰۰ ریال
 هایم پک ۷۲۴۰تبریز: ۴۸,۰۰۰ ریال
 ABS تبریز: ۵۹,۰۰۰ ریال
 EPS FMS(برج۱۲): ۵۲,۰۰۰ ریال
 EPS FSA(برج۱۲): ۵۳,۸۰۰ ریال
 تایتا ۳۲۱ : ۶۲,۲۰۰ ریال
 ZKF 301 (برج ۱۲): ۴۷,۵۰۰ ریال
 ZKF 302 (برج ۱۲): ۴۷,۵۰۰ ریال
 SE 2000(بار جدید): ۶۳,۰۰۰ ریال

منبع:http://persianplastic.com/

Print Friendly