نکات مدیریتی:بوفالوها و غازها

می گویند وقتی می خواهند بوفالوها را شکار کنند کاری می کنند که رهبر و جلودار آنها به سمت پرتگاه برود تا بیفتد بعد همه بوفالوها یکی یکی به ته دره می افتند. اما غازها به شکل هشت پرواز می کنند و درتمام طول مسیر همیشه یک غاز در نوک هشت است و مرتب جایشان را باهم عوض می کنند. سازمان ها و یا گروه هایی که بافت قدیمی دارند وحاضر به تغییر نیستند به سازمان های بوفالویی تشبیه می شوند که پیشرفت نخواهند کرد مگر با الگوی غازها حرکت کنند.
پرواز بوفالوها
“جین بلانکو” در کتاب “پرواز بوفالوها” ویژگی‌های اجتماع بوفالوها و غازها را به این شکل توصیف می کند:
ویژگی بوفالوها:
· آن ها به یک رهبر پایبند هستند و همه از او تبعیت می‌کنند.
· آن ها درست همان کاری را می‌کنند که به آن ها دستور داده شده است.
· آن ها هرگز تصمیم نمی‌گیرند و تا دستور نرسد، هیچ کاری نمی‌کنند و هیچ کجا نمی‌روند.
· هیچ کس جای دیگری را پر نمی‌کند و جلو نمی‌افتد و مسؤولیت نمی‌پذیرد.
ویژگی غازها:
· هر غاز مسیر پرواز دسته جمعی گروه را می داند.
· رهبری و جلودار بودن نوبتی است.

Print Friendly